Kemere

Nasıl Bi Dümen Çevirmeli?
Çarşamba, 09 Ekim 2019

Dümenler, gemilerin güvenle ve istenilen şekilde seyir yapabilmesi için son derece önemli, hayatî unsurlardır. Bu sebeple tasarımları da çok çeşitli açılardan dikkât ister örneğin hidrodinamik açıdan bakıldığında; gövde-dümen, pervane-dümen etkileşimleri gibi ayrıntılar da dümenin yapısından bağımsız olmalarına rağmen tasarımın başarılı olabilmesi için gözardı edilemeyecek kadar önemlidir. Kullanım alanlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak dümenlerin mekanik nitelikleri de gâyet hassas ve zorlu mühendislik problemleri sunabilir.

Çalışmada kullanılan muhtelif dümen kesitleri

Resim.1) Burada yapılacak hesaplamalı incelemeler için seçilmiş, gemi dümenleri açısından önemli sayılabilecek bâzı kanat kesitleri.

Devamını oku...
 
Ordo Classem Ab Chao
Pazartesi, 23 Eylül 2019

Bir tahminde bulunmak gerekirse; bu yazıyı okumaya çalışanların yaklaşık %49'u ne denmek istendiğini hiçbir şekilde anlayamayacak, yaklaşık %37'si kısmen ucundan ama büyük ölçüde tersinden anlayacak ve inanmayacak, kabaca %13'ü anlayacak ama vaziyet icâbı inkâr etmesi gerektiği için öyle yapacak ve geriye kalan helâlinden yaklaşık %'1 ise çok iyi anlayacak ki işte sadece o birkaç kişi için yazmaya değerdi. İkinci itici etken olarak denilebilir ki; mîzan kurulup hesap görüldükten sonra defter elime iskeleden verildiğinde, hiç olmazsa üzerinde ilâve olarak bir de "dilsiz şeytan" yazmamasını sağlayabilme yönünde küçücük bir ümitten de bahsedilebilirdi.

"Eski Türklerle komşu olup sürekli geçimsizlik ve savaşlar yüzünden tedirgin olan Çinliler, istihbârâtı çok önemsemişti... Çinliler casuslarını daha çok din görevlilerinden seçiyorlardı. Gök Tanrı'yı kutsal sayan topluluklara kendi inançlarını benimsetmek isteyen Çinliler ... tapınaklarda yetişen din adamlarını bu topraklara göndermeye başlamışlardı. Bu gezginci ajan rahipler hem misyonerlik yapıyor hem de edindikleri bilgileri yetkililere veriyorlardı."

Devamını oku...
 
İç Kemere / Dış Kemere
Salı, 17 Eylül 2019

Denizaltıların temel yapılarını meydana getiren mukavim tekneler, cidarlarını destekleyen kemerelerin yerleşim düzenlerine göre iki temel alt başlıkta ele alınabilir; iç kemereli ve dış kemereli olarak. Bütün tek cidarlı denizaltılar için kemereler (mecburen) içeridedir. Çift cidarlı denizaltılar ise tasarımcılara daha geniş yerleşim seçenekleri sunarlar ki bu tür denizaltılarda yerine ve ihtiyaca göre kemerelerin içe ve/veya dışa yerleştirilebilmeleri söz konudur. İkinci seçeneğin sağlayabildiklerinden yararlanabilmek için kimi zaman yarı-çift cidarlı tasarımlar da üretilmektedir.

Kullanılan L300 deney modellerinin kesit ölçüleri

Resim.1) Çalışmada kullanılan L300 deney modellerinin dış kemere (üst) ve iç kemere (alt) durumuna göre eksensimetrik kesitleri ve temel (mm) ölçüleri. İki kesit alan olarak eşdeğerdir.

Devamını oku...
 
Rota Nasıl Verilir?
Pazar, 15 Eylül 2019

Rota Nasıl Verilir?Aslına bakılırsa yazının başlığına rağmen burada pek de rota verme gibi geniş bir konu ele alınacak değil, eğer bahsi geçecek kitaptan numune olarak yapılacak birkaç cümlelik alıntı hâriç tutulursa...

Yanda kapağı görülen kitabı bulabilenler o konuya da doğrudan girebilir fakat buradaki asıl mesele; basıldığı tarih itibarı ile dil, daha doğrusu Türkçe denizcilik dili ve yakın tarih dilimi içinde geldiği acı noktayı göstermeye yönelik nirengi noktalarından birini koymaktan ibâret olacak.

"M. Hayreddin Kaliçun tarafından yazılan ve 1938'de yayınlanan otuziki sayfalık bu küçük kitap bilhassa yazıldığı dönemin denizci dilini göstermesi açısından da önemli bir belge olarak değerlendirilebilir. Eğer fırsat olur da bu konu devam ettirilebilirse; ondört sene sonra Türkiye'nin Natoya girmesiyle başlayan sürecin (diğer hususlar yanında) denizci dili üzerindeki tahrip edici etkisi ve daha 1960'larda, yeni düzenin dile ve bu kök üzerinden ilgili herşeye ne seviyede bir hasar verdiği benzer örneklerle gösterilmeye çalışılacak. Neyse şimdilik lâfı daha fazla uzatmadan eserden küçük birkaç alıntıyı [sarı] sunmak gerekirse:

"Eğer ıskarça bir limanda iseniz; ilk rotanızı hazır edin, serbest sahaya çıkar çıkmaz da gemiyi bu cihete çevirin; artık bundan sonra da hem katiyetle bir mevki tayin hem de rota vaziyetini tashih ve tanzim edin."

"Muztar kalmadıkça veya lüzum görülmedikçe; geminin çektiği suya ve seyrettiği sür'ate göre muayyen bir kulaç hattından içeri girmeyin. En iyisi de 15 milden aşağı sür'atlerde eğer geminiz büyük ise; 10 kulaç, küçük ise 5 kulaç hattından daha fazla sahile sokulmayın."

"İskandilleri az olan ve kulaç hatları gösterilmemiş bulunan sahillere; alelhusus nehir, ırmak ve dere ağızlarına; bir dereceye kadar da münhat arazi kıyılarına pek fazla takarrub etmeyin."

"Geminizin pek ziyade hırpalanacağı veya yolunun pek çok azalacağı, sert rüzgâra ve kalın dalgaya karşı seyir müddeti - kıymet ve ehemmiyeti nisbetinde - ya sabit kalacak veya cüz'i uzayacak bir şekilde zikzak rotalarda dolaşmak veya saçak altına sokulmak suretile gemiyi yıpratmamaya ve sür'atini azaltmamaya dikkât edin."

"Geminizin sür'ati pek az ise veya ağır bir yedek çekmekde ise; veyahut gayet uzun bir mesafe geçilecek ise veya gayet uzun bir müddet seyredilecek ise; akıntı ve anafor cereyanlarından azamî derecede istifade etmeğe, daha olmazsa bunların makûs terislerini asgarî bir hadde indirmeğe dikkât edin."

"Okyanos rotalarının; dairei azime kavislerinden ziyade; umumî akıntılara ve daimi rüzgârlara; alelhusus mevsimlerin seyrusefere daha müsaâdekâr olabileceği sahalara göre bittecrübe tesbit edilmiş vaziyetlerde olduğunu unutmayın."

"Açık bir denizde ve uzun bir rotada seyirinizi kontrol için; rasadlarınızı kemere cihetinde ve omurga istikametinde kalan yıldızlardan yapın."

"Yelkenli gemilerin seyirlerinde nazarı dikkâde alınması lâzımgelen, hava ve denizin bazı hususiyetlerine zamimeten; gemilerin sancak ve iskele konturalarındaki asgarî orsa zaviyeleri; şiddeti ve istikameti sabit bir rüzgâr önündeki seyir cihetlerine nazaran sür'atleri ve düşmeleri; tramolaları bocalamaları ve saire ve saire gibi bir takım gemicilik kabiliyetlerinin de bilinmesi icab edeceği tabidir."

"Fırtınalı havalarda, dalgaların yuvarlanışı ile teknenin salınışı birleşik bir hal aldığı ve bu suretle gemi, gittikçe artan şiddetli ve imtidatlı yalpalarla devrilecek gibi fena vaziyetlerde kaldığı taktirde; ya sür'atinizi biraz arttırın veya rotanızı biraz değiştirin..."

Bu kitaba bir sahafta denk gelmiştim, elimdeki sadece birinci bölüm ve muhtemelen devâmı da mevcut. Eğer bir arama motorundan yardım istenirse bugünlerde aynı kitabı satan bir iki sahaf daha bulabilmek de mümkün gözüküyor...

 
SDLS07-89
Cuma, 13 Eylül 2019

Kısa süre önce bahsi geçen, halka şeklindeki mesnetli bir levhanın doğal frekanslarının Elmer'in güncel cidar çözücüsü ile incelenmesinin devamı olarak, bu kez çift yönlü eğriliğe sâhip bir yapı olan küre üzerinde, benzer ikinci bir deneme daha yapılması uygun oldu. Böylece söz konusu çözücünün yeteneklerinin biraz daha iyi anlaşılabilmesi mümkün olacaktı.

Burada küre için kullanılan beş farklı hesaplama örgüsünün ElmerGUI içindeki görünüşleri

Resim.1) SDLS07-89 çalışması için "tam küre" için Gmsh ile elde edilen beş farklı çözünürlükteki 2B cidar elemanlarından oluşan hesaplama örgülerinin ElmerGUI içinde görünümü.

Küre üzerinde düzenli örgü oluşturabilmek için gereken betik daha önce verilmişti ve oradaki yarım küre aynalanarak tam küre edildi. Eleman sayılarının çözüm hassasiyeti üzerindeki etkisini anlayabilmek için de beş farklı ölçü kullanıldı; söz konusu betik üzerinde her eğri için düğüm sayısını tanımlayan "ds" değişkeni kullanılarak (1x) için kenar başına 6 düğüm (beş eleman) 2x için 12 düğüm (onbir eleman) vs. şeklinde. Tabii oradaki yarıçap değişkeni (r0) da buradaki ihtiyaca göre değiştirildi. Söz konusu betiğin son bölümüne nasıl bir ilâve yapılaması gerektiği ve Elmer için örgü ithalinin nasıl yapılacağı ise önce bölümde açıklandığı gibidir.

Önişlem için ihtiyaç duyulan tüm veriler aşağıdaki gibidir:

  • Yarıçap = 2,5m
  • Et Kalınlığı = 0,1m
  • Esneklik Katsayısı = 200e09Pa
  • Poisson Oranı = 0,30
  • Yoğunluk = 7.800kg/m3

Burada elde edilecek hesaplamalı çözümlerle karşılaştırılacak olan Afnor verisini teşkil eden nazarî çözüm yöntemi için [2] incelenebilir.

mod Afnor 1x 2x 3x 4x 5x
1 237,45 243,34 238,51 237,76 237,51 237,40
6 285,85 298,05 285,82 284,01 283,43 283,17
13 305,24 334,50 310,80 307,37 306,27 305,78
22 324,17 372,95 333,03 327,48 325,70 324,92
33 346,76 408,23 359,89 351,48 348,82 347,65
derece (p) - 1 1 1 1 1
eleman (404) - 250 1.210 2.890 5.290 8.410
süre (sn) - 1,22 2,48 7,06 17,14 32,21
bellek (MB) - 15 50 181 352 579
hata (%)
- %8,881 %1,916 %0,717 %0,326 %0,159

Çizelge.1) Beş farklı örgü ve birinci derece 404 cidar elemanları ile elde edilen serbest titreşim modlarının (Hz) özeti. Hata oranları beş mod için elde edilen oranların ortalamasıdır ve hata oranları alaçka frekanstan yükseğe doğru hafifçe artma eğilimdedir.


Görüldüğü gibi, önceki çalışmada düz levha üzerinde elde edilen sonuçlara nazaran burada çok daha düşük hata oranları gerçekleşmiştir. Sonraki safhalarda bu cidar çözücüsünü burkulma açısından değerlendirmek de düşünülebilir.

♦ Kaynaklar

1. Guide de validation des progiciels de calcul de structures - Afnor Technique, 1990, Société Française des Mécanicien
2. Code_Aster - SDLS07 - Modes Propres d'une Enveloppe Sphérique, 2015, Nicolas Brie
3. Elmer genelağ sitesi - http://www.elmerfem.org
 
Üç Eğilimeğrisi
Pazartesi, 09 Eylül 2019

Adının da işâret ettiği (Gnu's Not Unix!) üzere açık-kaynak hareketinin eski (1986) ve köklü yazılımlarından olan gnuplot, temel olarak komut satırından idâre edilen fonksiyon/veri çizim programıdır. Sâhip olduğu yetenekler sebebiyle dünya çapında bilim/mühendislik camiası tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır, fakat Türkiye açısından aynısını ifâde etmek biraz zordur, zirâ pencereci ve de tencereciyiz biz...

Bu yazılımı, ilgilenebilecek olan gençlere ve geleceğin mühendis adaylarına biraz tanıtabilmek için birşeyler söylemek icâb ediyordu. Uygulamalı bir örnek verebilmek için de ilgi çekici olabilecek bir konu gerekliydi. Bu doğrultuda sitenin gidişâtı ile de bağlantılı "takviyesiz silindirik kabukların burkulması" hakkında yayınlamış bir veri dizisi gâyet uygun gözüküverdi.

Önce unutmadan söz konusu veriye erişim sağlayalım:

♦ uçbirim:
wget http://alarga.uskudar.biz/dosyalar/noktalar.dat.tar.gz

İçeriğine bakıldığında görülebileceği gibi elimizde çeşitli yarıçap/kalınlık oranları için elde edilmiş denel burkulma yükü değerlerinin analitik çözüme oranlarını gösteren (x;y) düzeninde verilmiş ve boşluk/sekme ile ayrılmış 314 satır veri mevcut.

Devamını oku...
 
SDLS04-89
Cumartesi, 07 Eylül 2019

Geçtiğimiz Nisan ayında Elmer'in 8.4 sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, diğer bâzı yenilikler ve iyileştirmeler yanında bu zamana kadar eksikliği hissedilen iyi bir cidar çözücüsü yönünde önemli bir adım da atılmış oldu. Söz konusu çözücünün yeteneklerini kavrayabilmek için ilk olarak halka şeklinde ince bir levhadan müteşekkil olan bir yapının doğal frekanslarının incelenmesi ve yöntem doğrulanması çalışmaları için hazırlanmış olan Afnor SDLS04/89 [1] tercih edildi.

Devamını oku...
 
Yük Altındaki Titreme
Pazar, 01 Eylül 2019

Titreşim kapsamındaki konular mühendislik için son derece önemli ve temel bir inceleme sahasını oluşturmaktadır. Uygulama alanına bağlı olarak bu konu çok çeşitli yönlerden incelenebilir. Doğrudan Deniz Mühendisliğine atlanırsa, titreşim kökenli durumların denizcilik açısından çok geniş bir değerlendirme ve inceleme zarfına sahip olduğu da söylenebilir.

Burada çok kısaca bahsi geçecek konu ise yapıların doğal frekans davranışlarının yük altındaki değişimleri hakkında olacaktır. Mevzu doğrudan (bilgisayar destekli) hesaplamalı olarak ele alınabileceği için denizaltı mukavim teknelerinin tasarımı hakkındaki en zengin açık-kaynak içeriği meydana getiren, Kanada-Hollanda ortaklığı ile gerçekleştirilmiş birtakım denel araştırma çalışmalarına ait veriler temel alınacaktır.

Devamını oku...
 
Kedidir Kedi
Perşembe, 29 Ağustos 2019

1997 Nobel fizik ödülü [1] ortak çalışma yapan üç kişi tarafından paylaşılmıştı: Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji ve William D. Phillips. "Lazer ışığı ile atomları soğutmak için yöntem geliştirilmesi"ni temel alan söz konusu çalışmanın açtığı yol, geleceğe yönelik son derece ilgi çekici teknolojik gelişmelerin de bir işâreti gibiydi. Mevzunun fizik temeline ve tarihçesine hızlı bir giriş yapmak isteyenler [2] ile işe başlayabilir çünkü meselenin bu tarafları pek de mevcut yazının kapsamında olmayacak.

Devamını oku...
 
Yuvarlak Karinalı Yüksek Sürâtli Deplasman Teknesi: NPL
Perşembe, 15 Ağustos 2019

NPL 100A Endaze

Bilhassa ikinci Dünya Savaşı döneminden sonra, çeşitli etkenlere bağlı olarak hızla yükselen hücumbot, korvet türü görece küçük donanma vasıtalarına yönelme eğilimlerinin, artan yüksek sürât talepleri ile de birleşmesi neticesinde, gemi mühendisliği camiasında yüksek sürâtli ve yuvarlak kesitli deplasman teknelerinin hidrodinamiği sahasında son derece kapsamlı çalışmalar yapılmaya başlanmıştı.

Yaftalar:
Devamını oku...
 
SDLL11-89
Cuma, 09 Ağustos 2019

Bir Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) çalışmasında en önemli safhanın kesinlikle "doğrulama" aşaması olduğu söylenebilir. Doğrulama faaliyetleri ise yapılacak uygulamaya olabildiği kadar yakın şartlarda gerçekleştirilmeye çalışılarak hem kullanılacak yazılımların yeteneklerinin ve sağlayabileceklerinin daha iyi anlaşılmasını hem de benzer modelleme çalışmalarında mühendislerin, nasıl bir yaklaşım uygulanabileceğini ve ne seviyede bir sonuç hassasiyeti beklenebileceğini kavranmasını sağlayabilir.

Bu yönde bir dizi örnek vermek amacıyla, bâzı temel çalışmalar ilgili ziyaretçilere sunulmaya başlanacaktır. İlk numune sonlu elemanlar yöntemi kullanan Calculix [5] adlı açık kaynak BDM yazılımı ile serbest bir metal halkanın doğal frekans davranışının incelenmesi hakkında olacak.

Devamını oku...
 
Olmaz İlâç Sîne-i Sad Pâreme
Salı, 25 Haziran 2019

Biraz da "Milli Gemi"nin oldukça uzun hikâyesinden kısaca bahsedelim. Yine de gördüğünüz ve bildiğiniz kısmından değil de azıcık farklısından. Yoksa bilinenleri tekrar etmenin kime ne faydası olur? Kamuoyunun bildiği ve tanıdığı MİLGEM, meselenin meyvesiydi ama buraya nasıl bâdirelerden sonra gelinebildiği ve yol boyunca yaşananlar, çeşitli açılardan önemini dâima muhafaza edecektir ve unutulmaması gereklidir.

HRS 1.300 temelli ilk MİLGEM çalışmasına eşdeğer bir çizim

Resim.1) HRS 1.300 türevi, muhtemel ilk Milgem kavramsal tasarıma eşdeğer bir çizim. Silah yükü, düşük RKA önceliği ve gelişmiş hidrodinamik nitelikler dikkât çekici.

TCG Heybeliada aslında dördüncü(!) MİLGEM çalışmasıydı çünkü ilk üçü türlü dümenlerle yok edilmişti. Gerçek başlangıç noktasını bulabilmek için ise 32 veya 33 yıl kadar geriye dönmemiz gerekirdi.

Devamını oku...
 
Gemisavar Güdümlü Mermilerde Hedef Zamanı Yeteneği
Cuma, 21 Haziran 2019

RBS15Mk3 [1] ve NSM [2] gibi bâzı yeni nesil gemisavar güdümlü mermilerinin sahip olduğu bilinen ilgi çekici nitelikler içinde en önemlilerinden biri hassas "Hedef Zamanı" yeteneğidir. Düşman geminin hava savunmasını zaafiyete uğratma açısıdan son derece önemli bir katkı sağlayan bu taktik uygulama kısaca açıklamak gerekirse; belli bir konumdan hatta farklı noktalardan ve araçlar üzerinden aynı hedefe yönelik fırlatılan birden fazla gemisavar füzenin uçuşlarını; hedefe farklı yönlerden ve tam aynı anda ulaşmalarını sağlayacak şekilde programlamayı ve uygulamayı kapsar.

Özellike Malvinas Savaşı'nda yaşananlardan sonra gemiler üzerinde kullanılan füzesavar karşı-önlem teknolojilerine verilen önemin iyice artması neticesinde bu alanda sağlanan gelişmelere sebebiyle, gemisavar füzeleri tasarlayanlar da doğal olarak yeni karşı-karşı-önlemler geliştirmeye başlamıştır.

Bu yöndeki ilk uygulamalar füzeleri alçak irtifadan deniz yüzeyine çok yakın uçurmak sûretiyle, radar ufkuna bağlı olarak gemi tarafından olabildiği kadar geç fark edilebilmelerini sağlayarak, geminin tepki süresini kısaltmak şeklinde gerçekleştirilmiştir. Füzelerin imâlinde daha uygun malzemeler kullanmak vs. yoluyla Radar Kesit Alanını küçültmek, sert kaçınma manevraları yaparak [3] gemi tarafından vurulmalarına engel olmaya çalışmak, ses-üstü seyir yapabilen daha hızlı tasarımlara yönelmek, uygulanan diğer belli başlı çözüm yaklaşımları olmuştur. Daha gelişmiş katmanlı hava savunma sistemlerini aşabilmek için ise daha da fazlası gerekliydi ki bu durumda ilk "Kurt Sürüsü" [3] yaklaşımları da geliştirilmeye başlanmıştır...

Saab RBS-15 Gungir Gemisavar Güdümlü Mermi

Resim.1) Bir çift Saab RBS-15 Mk4 Gungir gemisavar füzesinin temsili resmi. [1]

Bugün için gelinen noktada artık tek gemisavar füzeyle hatta geniş aralıkla hedefe doğrudan fırlatılmış birden fazla düz uçuşlu füze ile bile ortalama bir savaş gemisine isâbet sağlayabilmek oldukça güçtür. Mevcut gemi hava savunmalarını aşabilmek için artık daha iyisine ihtiyaç vardır. Bu sebeple diğer bütün teknolojik gelişmeler yanında, füzelerin eşgüdümlü salvo hücumu vazgeçilmez bir önem arz etmektedir.

İskandinavyalıların bilhassa donanma teknolojisi sahasında özgün çözümler üretebilme yeteneği ve sıklıkla dünya genelindeki eğilimleri belirleyen yönü, gerçekten de dikkât çekicidir; dünya üzerinde donanma kullanımına giren ilk denizaltı havadan bağımsız tahrik sistemi, ilk gerçek düşük izli gemi tasarımı vs. gibi... İşte bu yazının konusunu meydana getiren yetenek için de aynı durum geçerlidir ki burada bahsi geçen füzeler üzerinde (şimdi ele alınnmayacak olan) daha başka öncü teknolojiler de mevcuttur.

"Hedef Zamanı" yeteneğinin bizim açımızdan da doğal olarak çift yönlü bir etkisi söz konusudur. Öncelikle gemilerimizi bu tür silahlara karşı ne seviyede ve nasıl koruyabiliriz? İkinci olarak bu yeteneği kendi silah sistemlerimiz üzerine nasıl uygulayabiliriz? Ayrıca önceki maddeye bağlı olarak, düşman füze-savunmasını aşabilmek için artık vazgeçilmez bir ihtiyaç hâline gelen, gelişmiş güdümlü mermi salvo yeteneği sebebiyle gemi güvertelerinde sadece sekiz adet satıhtan-satıha füze taşımanın kaçınılmaz yetersizliği kendini göstermektedir denilebilir, bilhassa Akdeniz gibi alengirli bir ortam için.

İkinci madde son derece gerekli olması bir yana pek zor gözükmüyor ama ilk madde kesinlikle öyle değil! Mevcut bütün suüstü kuvvetlerimizin füze-savunma yetenekleri açısından son derece yetersiz, hatta İstanbul Sınıfı gibi henüz denize dahi inmemiş gelecek nesil gemilerimizin bile, daha kavramsal tasarım aşamasında yapılan (ABD tarafından dikkâtlice yönlendirilmiş) hatalı tercihler sebebiyle, bu tür yeteneğe sahip yeni nesil silahlar karşısında aciz kalabilme ihtimâlinin oldukça yüksek olması endişe verici olarak değerlendirilebilir fakat bu ihtimâlin sayısal incelemeye dayalı teknik değerlendirmesi ayrı bir yazının konusu olacak gibi görünüyor. Gerçi böyle mevzulara artık pek giresim yoktu ama Barış için gelsin!

♦ Kaynaklar

1. Saab RBS15 - https://saab.com/air/weapon-systems/air-to-surface-missile-systems/rbs15-family/
2. Kongsberg NSM - https://www.kongsberg.com/kda/what-we-do/missile-systems/naval-strike-missile/
3. Füzeler için Kurt Sürüsü yeteneği vs. hakkında - http://uskudar.biz/askeri-teknoloji/havada-kurt-sürüsü.html
 
Vanadyumdioksit
Pazartesi, 17 Haziran 2019

Tam 60 sene önce Morin, Vanadyumdioksit'in safha geçiş davranışını [11] keşfetmiş olmasına rağmen ancak 9 sene kadar önce Vanadyum temelli bir bileşik olan VO2'nin bu ilginç niteliğine ait bâzı yeni makalelerin yayınlanmasıyla, konu ilk kez daha geniş kitleler tarafından da ilgi çekmeye başlamıştı. Sonrasında geçen kısa zaman içinde mevzuyla ilgili, giderek artan ar-ge faaliyetleri neticesinde daha dikkât çekici yeni bulgulara [1] da ulaşılmaya başlandı.

Vanadyumdioksitin ilgi çekici ısıl davranışı

Resim.1) Vanadyumdioksit'in ilgi çekici ısıl davranışını gösteren bir ölçüm sonucu.

Günümüz itibârı ile ise muhtelif ülkeler tarafından VO2'nin yeteneklerinden yararlanmaya yönelik kapsamlı çalışmalar sürdürülmektedir. Fizik ve kimya gibi temel bilimler ile mühendisliğin ortak çalışmasının söz konusu olduğu bir saha olan "Malzeme Bilimi", günümüzde teknolojik ilerlemenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, muhtemelen de birincisidir.

Devamını oku...
 
Atâlet ile Seyrüsefer ve Denizaltılar
Perşembe, 13 Haziran 2019

Atalet seyrüseferini mümkün kılan ilk olgunlaşmış donanım 1940'ların başında Almanya'da geliştirilen ve tarihin ilk balistik füzesi olan, daha sonra V2 olarak adlandırılacak A4 roketi [Resim.1] üzerinde kullanılmıştır denilebilir. Böylece, mesela yan rüzgârların sebep olacağı uçuş rotasından sapmalar veya motorların düzensiz çalışmasından kaynaklanabilecek seyir hızı değişikliklerinin sebep olacağı etkilerin donanım tarafından otomatik olarak düzeltilebilmesi ve silahın herhangi bir dış müdahale olmadan hedefe ulaştırılabilmesi amaçlanıyordu.

Tabii füzeler için böyle bir atâlet güdümü geliştirebilmek bir günde mümkün olmadı. Yine Almanya'da, 1934'de bu amaçla gerçekleştirilen ilk teşebbüsler söz konusu teknolojinin geliştirilebilmesi yönünde atılmış bilinen ilk adımlardı. Bu doğrultuda güdüm için basit sayılabilecek bir jiroskop donanımının üzerine yerleştirildiği ilk roket de alman A2 oldu. Bunu 1937'de daha geliştirilmiş bir donanım ile dikey fırlatılan A3 ve sonra 1939'da üç jiroskop kullanan A5 izledi.

Alman A4 (V2) Roketinin Kesiti

Resim.1) Daha sonra V2 olarak adlandırılacak alman A4 roketinin boyuna kesiti ve atâlet seyrüsefer donanımının [kırmızı] yerleşimi, 1943 civarı.

Ve bütün bu ar-ge çalışmaları daha sonra V2 adıyla meşhur olacak A4 adlı silaha [Resim.1] ulaşılmasını sağladı. A4 için iki farklı güdüm sistemi geliştirilmişti. Bunlar ilki LEV-3 olarak adlandırılan donanımdır. LEV-3 iki serbest jiroskop, kumanda gerilimölçerleri, sarkaçlar, servo motorlar ve bağlantı bileşenlerinden meydana gelen bir düzen ihtiva ediyordu.

Devamını oku...
 
Gemiler için Curcuna Boyası
Pazar, 09 Haziran 2019

Geçen hafta içinde yakın bir arkadaşım, birbuçuk sene kadar önce hasarlı olarak aldığı ondört metrelik yeni yelkenli kayığının tamir işlerinin bitmekte olduğunu ve sıranın boyaya geldiğini söyleyerek, henüz boyamadan önce nasıl bir renk tercihi yapacağına daha iyi karar verebilmek için söz konusu teknenin dijital olarak renklendirilmiş görüntülerini oluşturmamı istemişti.

Optik yanılsama ve gözler

Bu doğrultuda hazırlanan ilk düz renk numuneleri kendisini kesmeyince bir de "göz kamaştırıcı" "curcuna boyası" uygulaması daha yapıp gönderdim. Aslında bu tür gemi boyama çalışmalarının hikâyesi geçtiğimiz yüzyılın başlarına uzanmakta olduğu için, bilâhare bu ilgi çekici hususu burada da kısaca ele almak iyi bir fikir gibi de görünüverdi...

Devamını oku...
 
Türk Atları Vistül ve Oder'den Su İçtiğinde
Çarşamba, 05 Haziran 2019

Leh milleti tarih boyunca defalarca çok büyük kırımlara uğramıştır. Türklerin bu millet ile olan ilişkileri ise oldukça eski dönemlere dayanmakta olduğu gibi büyük ölçüde olumlu bir mâhiyette seyretmiştir denilebilir. Tabii ki Türk-Leh ilişkileri gibi son derece kapsamlı bir konunun buradaki birkaç satırdan ibâret yazı içinde ele alınması düşünülmüyor. Bununla birlikte meselenin dâima önemli bir boyutunu meydana getiren iki önemli üçüncü taraf milletten biri olan almanların konuya müdahalesi hakkında güncel gelişmelere bağlı olarak bir iki kelâm edilebilirdi.

Aşağıdaki haritada özetlendiği üzere geçtiğimiz asır almanlar için büyük kayıplara sebep oldu. Diğer taraftan ilk iki dünya savaşında yaşadığı ağır hezimetler sonrasında taktik değiştiren Almanya bu kez daha ingilizvâri hareket etmeye başlayarak zâten tamamen kendi hâkimiyeti altında bulunan Avrupa Birliği yapılanmasını kullanmak sûretiyle uzun menzilli stratejik emellerine ulaşmak noktasında bu kez küçük adımlarla ilerlemeye başladı.

1919-1945 döneminde gerçekleşen alman toprak kayıplarının haritası

Resim.1) 20.yüzyılın ortasında tatlı tatlı Lebensraum(!) hevesinin peşinde koşarken, kendileri için artık şemsiyenin açılmaz hâle gelivermesiyle neye uğradıklarını ancak anlayabilen nemçelilerin vaziyetini özetleyen harita. Fakat yakın dönem içinde mevcut durumu tekrar tersine çevirebilecek yönde ilerlemeye de başladılar.

Lehlerin, alman anavatanını işgâl etmiş durumda bulunduğuna inanmakta olan mevcut alman derin devleti, yakın dönem içinde AB kozunu çok etkili olarak kullanarak Polonya üzerinde büyük bir hâkimiyet tesis etmeye başladı ki bu durumun kısa vâdede olmasa bile orta/uzun vâdede, bugün için âdeta efsunlanmış bir hâle getirilen Lehistan'ı bir kez daha perişan edebileceğini, tarihteki işaretlere de bakarak kolayca tahmin edebiliriz.

Belki kimileri için şaşırtıcı olabilecek bir şekilde; tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de bu denklemin en önemli bileşenlerinden biri yine Türklerdir. Bu durumun açık işaretleri de mevcuttur ve örneğin alman istihbâratı tarafından; akademik câmiadan, medyaya ve oradan vekil teröristlere kadar çok geniş bir yelpazedeki oyuncular vasıtasıyla Polonya'da yürütülmekte olan Türk karşıtı faaliyetler, söz konusu eşitliği rahatça kavrayabilmek için yeterlidir. Lâfı daha fazla uzatmadan tam da bu hususta İlber Ortaylı tarafından, son derece önemli bir şekilde Polonya'da ve polonyalılara yönelik olarak 2017 içinde söylenenlerden bir cümle alırsak:

"Polonya'daki Türk karşıtı propaganda gizli ve/veya açık olarak almanlar atrafında yürütülüyorsa bu tartışılması gereken bir husustur çünkü almanların çok ciddi bir Türk karşıtı propaganda yürüttüklerini biliyorum."

Söz konusu konuşmanın en azından bu yazının içeriği ile ilgili kısa bir bölümünü aşağıdaki vidyo vasıtasıyla dinlemenizi tavsiye ederim. İngilizceyi anlayamayanlar için sağ alt köşeden türkçe altyazı seçeneği kullanılabilir.

Yukarıda sadece konuyla alâkalı kısa bir bölümü sunulan konuşmanın tamamını izlemek isteyenler için: https://youtu.be/z6gPrO29zm8

Nihâyet bu mevzuyu meşhur bir Leh atasözü ile noktalayabiliriz:

"Póki swiat swiatem, Polak Niemcowi nie bedzie bratem."

Bu sözü lehçeden türkçeye çevirmeye çalışırsak şöyledir: Dünya durdukça lehler ve almanlar dost olmayacaktır!
Ve bu sözün önümüzdeki günlerde de gerçekliğini koruyabilmesini sağlayabilmek için almanlar tarafından Polonya'da gerçekleştirilen ve şiddeti giderek artmakta olan bu Türk karşıtı faaliyetlere artık misliyle karşılık vermeye başlamak zorundayız çünkü hem Türklerin hem de Lehlerin çıkarları bu doğrultudadır.

 
Üsküdar'ın Kancabaşları
Çarşamba, 29 Mayıs 2019

Kancabaş olarak adlandırılan kayıklar Türk denizcilik kültürünün nâdide ve özgün örneklerindendi. İstanbul merkezli bir dağılımla Boğaziçi kıyıları hâricinde, Batı Karadeniz ve Çanakkale'ye kadar bütün Marmara Denizi bölgelerinde yirminci asrın ortalarına kadar yaygın olarak kullanılmış fakat 1970'lerde; kendi köklerini ve engin denizcilik kültürünü sadece bir nesil içinde, neredeyse tamamen gönüllü olarak terk eden bir milletin umursamazlığı neticesinde yok olmuşlardı.

Üsküdar kıyısındaki Şemsi Ahmet Paşa (Kuşkonmaz) Camii Rıhtımında bir Kancabaş, ~1942

Resim.1) Üsküdar sahilindeki muhteşem Mimar Sinan eseri Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin rıhtımına iskele olmuş muhtemelen altı çifte bir Kancabaş (Alamana) hemen gerideki kayıkhanede ikincisi hazırlanıyor. Tahminî olarak sene 1942. Arkadaki Reji binaları ile Cami arasındaki arazi 1980'lere kadar kayık çekeği olarak kullanılmıştır ki aşağıdaki resimlerin pek çoğu tam da bu bölge civarında çekilmiştir.

Devamını oku...
 
Kuş ve Kuvantum
Perşembe, 23 Mayıs 2019

Kuşların, bilhassa çok uzun menzilli göçler yapan kuş türlerinin yön bulma ve seyrüsefer yetenekleri çok uzun zamandır insanoğlunun dikkâtini çekmektedir. Her ne kadar bunu nasıl becerebildikleri uzun süre boyunca bir muamma olarak kalsa da yine de insan; posta güvercinleri örneğinde olduğu gibi binlerce yıldır bu yeteneği kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı başarmıştır ki gözlem ile öğrenme ve uyarlama da bizim türümüzün bir yeteneğidir.

Güvercin

Diğer taraftan kuşlardaki bu müthiş kabiliyetin kökenlerini anlayabilme dürtüsü ile kabaca son yarım asır için de belirli seviyede bir ilerleme sağlanabilmiş ve son beş-on sene içinde ise daha da ufuk açıcı bilgilerin elde edilebilmesiyle çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

Pek çok omurgalı canlı gibi kuşlar da algılama açısından ağırlıklı olarak görüş yeteneklerine bağımlıdır ve bu doğrultuda, göçler esnasında görsel kerterizleri de değerlendirerek hareket ettikleri bilinmektedir. 1950-55 dönemindeki öncü araştırmalar günışığı şartlarında güneşin ve 1955-60 döneminde ise gece şartlarında yıldızların, kuşlar tarafından seyrüsefer için kullanıldığına yönelik ilk bulgulara ulaşılmıştı.

Bununla birlikte güneşin ve yıldızların görülemediği hava koşullarında da kuşların başarıyla yön bulabilmeye devam edebilmesi, sahip olabilecekleri muhtemel ilâve algılama yetenekleri üzerinde araştırmalar yapılması sonucunu doğurmuştu. Böylelikle kuşların kokuları, hava akımlarını, ses dalgalarını vs. kullanarak da seyir yapabildiği yönünde varsayımlar ortaya çıkmıştı. Günümüz itibarı ile üzerinde en yoğun olarak çalışılan saha ise kuşların "yeryüzünün manyetik alanını" da seyrüsefer amacıyla kullandığı varsayımıydı.

Devamını oku...
 
BaşlangıçÖnceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SonrakiSon

Telif Hakkı © 1997-2022 [uskudar.biz]
- sürüm 6.0.0 - Bütün Hakları Saklıdır.
Kullanım şartları için tıklayın!